พยากรณ์อากาศ

038254
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
43
115
522
36939
1414
3457
38254

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 13:40

เขื่อนทดน้ำ เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่โดยมีรายละเอียดของเขื่อน ดังนี้

o        ระดับน้ำสูงสุด +12.750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับทดน้ำสูงสุด +12.500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับพื้นธรณีบาน +9.300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับสันบาน +14.475 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับสันตอม่อ +15.000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        จำนวนช่องระบาย 7 ช่อง

o        ขนาดของช่องระบาย 6.00 เมตร

o        บานระบายมีลักษณะเป็นบานเหล็กโค้ง

o        ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดได้ 750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,600 เมตร สูงประมาณ 2.20 เมตร ระดับสันฝาย +12.75 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถระบายน้ำสูงสุดได้ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา มีช่องระบายน้ำขนาด 5.00 เมตร 3 ช่อง สามารถส่งน้ำได้ 58.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สามารถแยกส่งน้ำให้กับคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 28.3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 106,250 ไร่ และ ส่งน้ำให้คลองส่งน้ำสายใหญ่สายกลาง 30.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 35,600 ไร่

ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีช่องทางระบายน้ำขนาด 5.00 เมตร 2 ช่อง สามารถส่งน้ำได้ 22.4 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยส่งน้ำให้กับคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่

คันกั้นน้ำเหนือเขื่อนฝั่งซ้าย เริ่มจากประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 11 กิโลเมตร ขนาดหลังคันกว้าง 6.00 – 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ผิวจราจรราดยาง

คันกั้นน้ำเหนือเขื่อนฝั่งขวา ความยาว 5 กิโลเมตร หลังคันกว้าง 6.00 – 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ผิวจราจรลาดยาง เป็นทางเข้าหัวงานทางหนึ่ง

อาคารชลประทานในระบบส่งน้ำ แยกเป็น 4 ระบบ ประกอบด้วย

1. ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความยาวประมาณ 53 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 28.3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีคลองแยกซอย จำนวน 39 สาย มีอาคารชลประทาน 990 แห่ง ความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 106,250 ไร่ ในเขต อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และ อำเภอปะนาเระ รวม 4 อำเภอ ในเขต จังหวัดปัตตานี

2. ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 22.40 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีคลองซอยและคลองแยกซอย 24 สาย รวมความยาวประมาณ 142 กิโลเมตร มีอาคารชลประทาน 645 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ในเขต อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก รวม 3 อำเภอ ในเขต จังหวัดปัตตานี และพื้นที่บางส่วนของ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

3. ระบบส่งน้ำสายกลาง ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ความยาว 5 กิโลเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 30.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีคลองซอยและคลองแยกซอยจำนวน 10 สาย รวมความยาว 62 กิโลเมตร มีอาคารชลประทาน 145 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 35,600 ไร่ ในเขต อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานี รวม 3 อำเภอ ในเขต จังหวัดปัตตานี

4. ระบบส่งน้ำในพื้นที่จัดสรรนิคมพรุทุ่งคอก อันเนื่องมาจากการอพยพราษฎรในเขตน้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อน โดยส่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 30 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 3 เครื่องในพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ อันประกอบด้วยคลองส่งน้ำ สายใหญ่ความจุ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ความยาว 7 กิโลเมตร และคูส่งน้ำดาดคอนกรีต ทั้งสิ้น 12 สาย โดยแบ่งแปลงจัดสรรไว้ จำนวน 210 แปลง แปลงละประมาณ 6.5 ไร่

อาคารชลประทานในระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย

1. ระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย ประกอบด้วยคลองระบายน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 20 สาย รวมความยาวประมาณ 161 กิโลเมตร อาคารชลประทาน 280 แห่งเพื่อระบายน้ำฝั่งซ้ายแม่น้ำปัตตานี ในเขต อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน และ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ประมาณ 130,000 ไร่

2. ระบบระบายน้ำฝั่งขวา ประกอบด้วยคลองระบายน้ำสายใหญ่และสายซอย จำนวน 68 สาย รวมความยาวประมาณ 280 กิโลเมตร และมีอาคารชลประทาน 300 แห่ง เพื่อระบายน้ำฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี ในเขต อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ และ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ประมาณ 180,000 ไร่

อาคารชลประทานในระบบแปลงนา

ประกอบด้วยคันคูส่งน้ำ ทั้งประเภทดาดคอนกรีต และคูดิน จำนวน 559 สายคู ความยาวประมาณ 700 กิโลเมตร โดยก่อสร้างใน 48 AREA ของฝั่งขวา และ 49 AREA ในฝั่งขวา รวมทั้งพื้นที่ประมาณ 150,000 ไร่ ในเขต อำเภอยะรัง อำเภอมายอ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน และอำเภอหนองจิก รวม 7 อำเภอ ใน จังหวัดปัตตานี

อาคารชลประทานในระบบบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองยะลา

 

ประกอบด้วย คั้นกั้นน้ำเหนือเขื่อนฝั่งขวา ตั้งแต่หน้าค่ายสิรินธร ตำบล เขาตูม อำเภอยะรัง ไปจนถึงบริเวณหลังเรือนจำจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา ความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร หลังคันกว้าง 6.00 – 10.00 เมตร ผิวจราจรลูกรัง สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง และท่อลอดคันกั้นน้ำแบบมีบานระบายน้ำเปิดปิดอัตโนมัติ จำนวน 47 แห่ง และบางช่วงเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง