พยากรณ์อากาศ

038265
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
54
115
533
36939
1425
3457
38265

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 13:58

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี ทั้งหมด ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทิศใต้เป็นที่สูงเนิน และเป็นภูเขาในแถบเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นกำเนิดของแม่น้ำ หลายสาย และมีที่ราบอยู่ทางตอนล่างใกล้บริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ถัดจากที่ราบเป็นป่าชายเลนอยู่ภายใต้อิทธิพลน้ำทะเลขึ้นถึง มีป่าไม้แสมและ ไม้โกงกาง เหมาะสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เป็นนากุ้งแล้วเป็นส่วนมาก

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดปัตตานี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านทะเลจีนใต้ในเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ช่วงหน้าแล้งประมาณ 3 – 4 เดือน คือ เดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 79.0 อัตราการระเหยต่อปี ประมาณ 1,400 มิลลิเมตร

ลักษณะแม่น้ำ

แม่น้ำปัตตานี เป็นแม่น้ำสายหลักของเขื่อนทดน้ำปัตตานี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในบริเวณเขตติดต่อระหว่าง อำเภอเบตง อำเภอยะลา กับประเทศมาเลเซีย แล้วไหลขึ้นไปทางเหนือ ไหลขนาน โดยประมาณกับเส้นแวง ที่ 101 – 15 องศาตะวันออก ผ่านพื้นที่ราบระหว่าง จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี ในเขต อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีความยาวรวมประมาณ 210กิโลเมตร ต้นน้ำมีความลาดชันสูง และค่อย ๆ ลดความลาดชันลง ทำให้บริเวณ จังหวัดปัตตานี ในช่วงฤดูฝนน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่สองฝั่ง และในช่วงฤดูแล้งมีน้ำไม่พอเพียงต่อการ เพาะปลูก

ลักษณะดิ

ลักษณะดินในเขตโครงการฯ กำเนิดมาจากการทับถมของ ตะกอนดินชายทะเล เนื่องจากการลดความลาดชันของแม่น้ำทั้งเก่า และใหม่ ซึ่งทำให้เกิดสันดอนลาดติดชายทะเลบริเวณกว้าง พื้นที่รับน้ำทางตอนบนมีลักษณะเป็นแอ่ง และที่สูงเนินภูเขาตอนกลางแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ราบลุ่มทางตอนล่าง ติดกับชายทะเลลักษณะดินในเขตโครงการฯ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในขั้นต่ำถึงปานกลาง ชั้นบนเป็นดินปนทราย และชั้นล่าง – เป็นดินดาน ดินบริเวณน้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำ และชายทะเล จึงมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในขั้นต่ำ และเป็นพื้นที่ดินสภาพดินเปรี้ยว ในบางพื้นที่

ขณะนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ในเขต จังหวัดปัตตานี บริเวณที่เป็นดินเปรี้ยวในเขตลุ่มน้ำปัตตานีแล้ว เพื่อหาแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์ของที่ดินบริเวณนี้ต่อไป

ลักษณะฝน

 

ลักษณะฝนในเขตลุ่มน้ำปัตตานี แบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฝนตกชุกระหว่าง เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม ช่วงปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และช่วงฤดูแล้ง อยู่ในเกณฑ์น้อย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ปริมาณฝนที่ตรวจสอบวัดได้จากหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เฉลี่ยจากปี 2519 – 2542 = 2,040.6 มิลลิเมตร/ปี

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง